ᑐᓐᖓᓱᒋᑦᓯ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᓄᑦ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᓄᓇᕗᒥ


ᑖᓐᓇ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᐃᖕᒥᒃᑰᖅᑐᓂ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ. ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᒋᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᓲᖑᖕᒥᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᕙᒃᑐᓂ ᓯᖁᒥᑦᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓱᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᕆᓗᓂᒋᑦ ᖃᐅᔨᔭᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ.


ᑖᓐᓇ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑖᒍᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓂᕈᐊᖅᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᑦ.


ᔩ. ᐃᑦᕗᑦ (ᑎᑦ) ᕆᑦᓱᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᓄᓇᕗᒧᑦ, ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᐅᓪᓗᐊ ᓯᑦᑎᐱᕆ 9, 2013 ᑕᑭᓂᖃᖅᑐᓂ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ.

Notice: 

.