TUNNGAHUGITTI NUNAVUNMI KANNGUNAQTULIRIYI KAMISINAUP QARITAUYAKKUURVIANI

Una kangunnaqtuliqqiniqqut Kamisina illikuaktuk Havaktigiyaat ukkua Maligaliurviup Nunavumi. Una uqqautjiqattaqtuq Maligaliuktiuyunniq tatvani Maligaliurvikmi ihumalutiqaqniqatta hapkuninga havagiyarhait pitjutigivlugit atturhugu una Kangunnaqquliqqiniqqut Maligauyuq Una Kangunnaqtulliqqiniqqut Kamisinauyuq huli havagiyaqqaqmiyuq naunaiyaivluni uvalu ihivgiurhivaqhuni qanuq ihiuluttiqqaqniqqata kittut atturhugit haman Kanqunnaqtulliqiniqqut Maligak uvalu unipkagiyagiaqqaqtait hapkua nalvagihimayani uvalu pigiaktitiyutirhaitnik tunnihiyagiaqqaqtuq tatvunga Maligaliurvikmun.

Una Kangunnaqtulliqqiniqqut Kamisinauyuq huli havagiyaqqaqmiyuq hapkua atturhugit Nunavumi Niruaqtuliqqiniqqut Maligak.

Qaritauyakkuuqtumittauq atataviqaqtut Kanngunaqtuliriyi Maligaryuanganut, ukununnga Ukiuq tamaat Unipkaanginnik Kanngunaqtuliriyi Kamisina uvanngaaqhimayunik 1999-mit, uvungalu Kanngunaqtuliriyi Kamisinanut Unipkaarivagainik Maligaliurvingmut tuhaqtaarumik ihuinaaqtauhimayuriyauyunik haffumani Kanngunaqtuliriyi Maligaryuangani kitumillikiaq Maligaliuqtimit.

Notice: 

.