UNIPKANGIT UVALU IHIVGUIRUTAIT

Aipagurangat Unipkangit: Una Kangunaktulirinikut Maligak pitjutigiya uma Kangunakturilinikut Kamisinaup hatqitiyagiaqaqninga aipagurangat unipkamik tatvunga Maligaliurvikmut tuhaktitiluni havagiyaminik Kangunaktulirinikut Kamisinauvluni. Atani uma “Aipagurangat Unipkangit ” kina taiguaktuq nalvakniaktuq naunaipkutaitnik hapkuninga illikuaktunik aipagurangat unipkangitnik tatvanganin  2000-min.

Alangauyunniq Unipkangit: Aularutilihaktitlugit una hivulik Maligaliurvik, una Ihumariyautiaktuq. Robert Stanbury, Nunavumi hivulikpanguvluni Kangunaktulirinikut Kamisinauvluni (taimani attiqaqtugaluaq ima Agiariyauyunniq  Kamisina) turhikviuhimayuq hatqitiqquyauvluni piriaqtitjutauhimayunniq hapkuninga nutannik maligarhaitnik Nunavumi. Inmi unipkagiyamini, attiqaqtuq ima Illiitquhirhaitniq Kangunaktulirinikuq hatqitauhimayuq tatvani Maligaliurvikmi  May 2001-mi, maliganguqtitauhimayuq Nunavumi hivulikpanguvluni Kangunaktulirinikut Maligauvluni aularutauvluni 2001-mi. Una titiraq Illitquhiraitniq Kangunaktulirinikuq piyauyungnaktuq tatvani Alangayuni Unipkangitni.

Una Kangunaktulirinikut Maligak (uiguani 58) pitjutigiyat uma Maligaliurviup, tammat talimanik ukkiunik, ihivgiuriaqaqtait hapkua maliguarutait uvani Kangunaktulirinikut Maligakmi. Uvani 2006-mi una Maligaliurvik turhikvigihimayat una Ihumagiyautiaktuq Robert Stanbury, taitai, pitjutigivlugit ukkua hivuliit maligauyurhanik ihivgiurhitjutait. Uma unipkanga ubluani          Januali 10, 2007-mi, nalvaruyauyungnaktuq atani ukkua Alangayut Unipkangitni.

Tatvani 2011-mi una Maligaliurvik ihuarhaihimayut aipanik maligauyurhanik ihivgiurhitjutaitnik, taima ihumagiyauhimayuq tatva alanguqtigiaqangitait hapkua maligauyut tatvani Kangunaktulirinikut Maligakmi.

Tatva kihiani amihunik “mikiyunik” ihuarhaihimayut uminga Kangunaktulirinikut Maligakmik tatvanganin  2001-min, naunairhimayut tatvani hivulikmi makpiraqmi uma innirhimayumi Kangunaktulirinikut Maligakmi Act (takulugu una naunaipkuta uma Kangunaktulirinikut Maligak).

Uigua 44 Unpkangit: Qanuq uqqamilutauniqat kinamit Maligaliuktimit uminga maligarhamik tatvani Kangunaktulirinikut Maligakmi hatqitauvaktuq tatvunga Kangunaktulirinikut Kamisinamut ihivgiuqtarhanik uvalu unipkarilugu naunaitiarhimalugit una maliqalugit uiguit 36-mit 45-mut tatvani Maligakmi. Uigua 44 pitjutigiya uma Kangunaktulirinikut Kamisinaup Unipkagiaqaqtait tatvunga Uqaqtitiyiuyumut tatvalu una Uqaqtitiyiuyuq piyagiaqaqta una uigua 44 Unipkak hatqitilugit tatvunga Maligaliurvikmut. Attani, uma “Uiguani 44 Unipkangitni” naunaipkutait tamaitnun illikuaktunut uiguita 44 Unipkangit hatkitauhimayut ublumimut.

Tikualugit naliat Unipkat uvalunin Ihivgiuraqhat.